img78img81img83

GDPR

 

Zásady zpracování osobních údajů

Účelem tohoto dokumentu (dále jen „Zásady“) je poskytnout Vám informace, jaké osobní či jiné údaje zpracováváme a zjakého důvodu. Tyto Zásady se týkají primárně našich zákazníků, dále pak vadekvátní míře i jejich zástupců či kontaktních osob, uživatelů našich služeb a návštěvníků našich webových stránek.Tyto Zásady jsou publikovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislost se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“). Jsou účinné od 25. května 2018.

Zpracovávané údaje

Zpracováváme pouze ty osobní údaje, které jsou nutné kuzavření smluvního či jiného právního vztahu a kposkytování našich služeb, ke kontaktování zákazníků zlegitmních technických, či provozních důvodů, nebo takové údaje, jejichž shromažďování vyplývá přímo zplatné legislatvy.Zpracovávané osobní údajejméno a příjmení, případně akademický ttuljméno společnost, IČO, DIČ, sídlo a místo podnikáníadresu trvalého bydliště, fakturační adresa a adresa fyzické instalace služebrodné číslo anebo datum narozeníčíslo dokladu totožnosttelefonní čísloe-mailovou adresupodpisobchodní název, objem a technickou specifkaci poskytovaných služeb či zboží a informace o jejich ceněIP adresu přidělenou přípojce, MAC adresu klientského routeru a jeho přístupové heslo, bylo-li námi přiděleno, anebo MAC adresu koncového zařízeníheslo pro doplňkové služby jako např. Mazaná TV, bylo-li námi přidělenoprovozní údaje nutné pro potřeby přenosu dat vsít elektronických komunikací, monitoring a vyhodnocování její technické kvality, nebo pro jejího účtováníbankovní spojení, účetní záznamy o platbách, daňové doklady a informace o platební morálceZpracovávané citlivé údajeVsouladu s § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích jsme povinni po dobu 6. měsíců uchovávat provozní a lokalizační údaje, které jsou generovány a ukládány vsouvislost sprovozem služeb elektronických komunikací. Dále jsme povinni tyto údaje na požádání Policie České republiky, Bezpečnostní informační služby, Vojenského zpravodajství či České národní banky tyto údaje poskytnout a to při splnění podmínek stanovených platnými právními předpisy.Další zpracovávané údajeÚdaje vzniklé během komunikace mezi námi a zákazníkemTyto údaje vznikají vdůsledku komunikace mezi námi jakožto poskytovatelem služeb a prodejcem zboží a našimi zákazníky. Jde o zápisy zosobních rozhovorů se zákazníky na našich kontaktních místech (provozovnách) nebo jiného fyzického kontaktu se zákazníky (instalace, servisní zásahy aj.) a dále pak o písemnou listnnou i elektronickou komunikaci se zákazníky, záznamy telefonických hovorů a chatové komunikace vedené se zákazníky na našich ofciálních proflech sociálních sít.Údaje poskytnuté zájemcem o navázání pracovního vztahuTyto údaje poskytuje zájemce o navázání pracovního vztahu vživotopisu a následně během pracovních pohovorů. Tyto údaje zpracováváme na základě oprávněného zájmu a jen po dobu trvání výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici.Záznamy zbezpečnostních kamerNaše provozovny a další prostory jsou zpravidla zdůvodu ochrany našich oprávněných zájmů monitorovány bezpečnostními kamerami. Prostory, kde jsou tyto kamery umístěny, jsou označeny viditelným upozorněním.Údaje zpracovávané na základě vašeho souhlasuZpracování těchto údajů není nezbytně nutné kposkytování našich služeb, k plnění smluvních závazků, zákonných povinnost nebo oprávněných zájmů, jejich zpracování nám ale umožňuje zvyšovat kvalitu produktů, zaměřit se na ty služby a jejich parametry, o které naši zákazníci projevují největší zájem a případně naše zákazníky též informovat o nabídkách a bonusových slevách, které jsou pro ně potenciálně zajímavé. Jde především o:údaje zmarketngových průzkumů, zpracovávaných na základě předchozího souhlasu zákazníkůúdaje o typu, obchodním jménu a míře využívání služeb, produktů či bonusů, zpracovávaných na základě předchozího souhlasu zákazníkůkontaktní údaje osob, které nejsou našimi zákazníky vpřípadě, že poptávají naše službyzáznamy o činnost uživatele na našich webových stránkách, pakliže jsou v klientskéminternetovém prohlížeči povoleny soubory cookies. Pokud bude mít prohlížečpoužit souborů cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že daný uživatel svyužíváním standardních cookies ze strany našich webů.Rozsah zpracovávaných údajů je závislý na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat příslušné údaje přímo na základě platné legislatvy (tj. bez souhlasu zákazníka), na základě našeho oprávněného zájmu, pro další pouze na základě souhlasu.

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje potřebujeme kuzavření smluvního vztahu, kochraně našich oprávněných zájmů a samozřejmě též kposkytování samotných služeb. Zpracování některých údajů nám též přímo ukládá platná legislatva.Údaje zpracováváme zejména pro tyto dílčí účely:identfkace a kontaktování zákazníků (plnění smlouvy),poskytování služeb a dodání objednaného zboží (plnění smlouvy),vyúčtování služeb, vystavování výzev kplatbě a daňových dokladů (plnění smlouvy),nahrávání a monitoring hovorů se zákaznickými linkami (plnění smlouvy),plnění daňových povinnost (plnění zákonných povinnost),evidence dlužníků, vymáhání pohledávek a řešení zákaznických sporů (oprávněný zájem).

Přístup kosobním údajům klientů

Kosobním údajům zákazníků (ať už vlistnné, nebo velektronické podobě) mají přístup pouze t zpracovatelé, snimiž máme uzavřenou zpracovatelskou smlouvu. Jde zejména o zaměstnance a dodavatele služeb, naše partnery. Vobou případech plat, že mají přístup pouze ktakovým údajům, které jsou nezbytné pro splnění konkrétních úkonů, jsou vázáni mlčenlivost a povinnost nepoužívat údaje kjiným účelům, než kjakým jim byly poskytnuty.Platná legislatvní úprava nám dále ukládá poskytnout na vyžádání některé osobní i citlivé údaje oprávněným orgánům, např. Policii ČR, Českému telekomunikačnímu úřadu apod.

Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje zákazníků zpracováváme po celou dobu využívání našich služeb (tj. po dobu trvání smluvního vztahu), době naplnění našich oprávněných zájmů a dále pak ve lhůtách stanovených právními předpisy. Následně jsou tyto údaje buď fyzicky skartovány, vymazány, nebo anonymizovány.U zákazníků, kteří vůči nám mají splněny veškeré závazky, jsme oprávněni zpracovávat základní osobní, identfkační a kontaktní údaje a údaje o službách, komunikaci snašimi pracovníky, servisních zásazích a jiných technických opatřeních a základních provozních údajích vztahujících se kpříslušné službě po dobu 4. let od ukončení smluvního vztahu.U zákazníků, kteří si od nás zakoupili zboží jsme oprávněni zpracovávat základní osobní, identfkační a kontaktní údaje a údaje o službách po dobu 4. let ode dne uplynut záruční lhůty na toto zboží.Vpřípadě komunikace mezi námi a potenciálním zákazníkem, která nebyla završena uzavřením smlouvy, jsme oprávněni zpracovávat poskytnuté osobní údaje po dobu 5. let od doby poslední komunikace stmto potenciálním zákazníkem.Na základě platné legislatvní úpravy jsou po dobu 10. let ode dne vystavení archivovány faktury. Po dobu 10. let ode dne ukončení smlouvy jsou rovněž archivovány zákaznické smlouvy.U zákazníků, kteří vůči nám nemají splněny veškeré závazky, jsme oprávněni zpracovávat základní osobní, identfkační a kontaktní údaje a údaje o službách, komunikaci snašimi pracovníky, servisních zásazích a jiných technických opatřeních vztahujících se kpříslušné služběpo dobu 5. let od ukončení smluvního vztahu.Po dobu 6. měsíců, tedy dobu stanovenou platnou legislatvou, jsme rovněž povinni uchovávat provozní a lokalizační údaje a tyto na požádání poskytnout oprávněným orgánům.Kamerové záznamy znašich provozoven a dalších prostor jsou archivovány po dobu maximálně 60. dnů ode dne pořízení příslušného záznamu.Záznamy tel. hovorů na naše zákaznické linky jsou uchovávány po dobu maximálně 3. měsíců svýjimkou takových hovorů, jejichž prostřednictvím byla uzavřena smlouva. U těchto hovorů si vyhrazujeme právo uchovávat příslušný záznam po dobu trvání příslušné smlouvy. Kromě zvukového záznamu hovoru dále zpracováváme:volající číslovolané čísloadresa datového spojení (např. IP adresa nebo URL adresa)datum a čas uskutečnění spojenídoba trvání spojeníobjem stažených dat během datového spojeníoznačení tranzitní ústřednyNěkteré osobní údaje též mohou být obsaženy vprovozních zálohách, které obsahují obdobná data, jako aktuálně používaná databáze.

Zabezpečení osobních a citlivých údajů

Údaje velektronické podobě jsou uloženy a zpracovávány na našich zabezpečených serverech. Přístup ktěmto údajům mají pouze takové osoby, které mají snaší společnost uzavřenou zpracovatelskou smlouvu (tj. mají postavení zpracovatelů osobních údajů) a tyto údaje smějí využívat pouze kplnění svých pracovních povinnost.Údaje vpapírové podobě podléhají obdobnému režimu přístupu, jako údaje velektronické podobě. Přístup knim je zabezpečen zpravidla mechanicky, v nepovolaným osobám nepřístupných kancelářích, vuzamčených skříních či v archivu, případně vuzamčeném vozidle (vokamžiku fyzického přesunu těchto dokladů).

Jaká práva mají vkontextu ochrany osobních údajů našizákazníci?

právo odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů

právo na opravu či doplnění údajů, pokud zákazník zjist, že o něm zpracováváme nesprávné, nepřesné, neúplné nebo zastaralé údaje

právo na přístup ke svým osobním údajům

právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) po nás může zákazník požadovat, pokud:ojiž jeho osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny a zpracováványozákazník odvolal svůj souhlas, na základě kterého byly tyto údaje zpracovávány a neexistuje žádný právní důvod pro jejich zpracováváníozákazník vznese námitku či stžnost prot zpracování na základě oprávněného zájmu, pokud neexistují převažující oprávněné důvody ke zpracování na naší straněoosobní údaje zákazníků jsou zpracovávány vrozporu splatnými legislatvními normamioosobní údaje musí být vymazány či anonymizovány pro splnění platných legislatvních norem.Údaje zákazníků naopak nemohou být vymazány ani anonymizovány, pokud je jejich zpracování nezbytné pro splnění právní povinnost nebo určení výkon nebo obhajobu našich oprávněných zájmů.právo na omezení zpracování má zákazník vpřípadě, že popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, důvody jejich zpracovávání nebo při vznesení námitky prot zpracování

právo vznést námitku prot zpracování osobních údajů zdůvodu oprávněného zájmu našíspolečnost. Pokud neprokážeme oprávněný důvod pro zpracování, který převáží nad zájmy ochrany osobních údajů zákazníka, od zpracování těchto údajů upustme

právo na přenos údajů mají naši zákazníci vpřípadě, že zpracováváme jejich osobní údaje automatzovaně, na základě jejich souhlasu nebo pro účely plnění smlouvy. Příslušné údaje pak budou zákazníkovi poskytnuty velektronicky zabezpečeném, strojově čitelném formátu a zákazník má následně možnost předat je jinému správci

pokud se zákazník domnívá, že došlo kporušení našich povinnost vsouvislost spravidlyGDPR, má právo podat stžnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Často kladené dotazy

Můžeme osobní a citlivé údaje zákazníků zpracovávat i bez jejich aktvního souhlasu?Ano, avšak pouze za účelem splnění zákonné povinnost či naplnění našeho oprávněného zájmu.To znamená, že můžeme bez souhlasu zákazníka zpracovávat takové údaje, které potřebujeme kuzavření smluvního vztahu a k poskytování našich služeb.Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?Vpřípadě údajů, jejichž zpracování nám ukládá platná legislatva, nelze nesouhlasit sjejich zpracováním. Stejně tak nelze mazat údaje, které vyžaduje náš oprávněný zájem. Souhlas se zpracováním všech dalších údajů, zejména těch využívaných pro marketngové účely, nám naši zákazníci udělují naprosto dobrovolně a můžou jej kdykoli odvolat. Neudělení souhlasu či jeho odvolání nemá žádné důsledky na smluvní vztah snámi, na využívání našich produktů a služeb. Souhlas lze odvolat:na jakékoli naší kontaktní kancelářizasláním vyplněného formuláře s Vaším podpisem na kontakt info@pelino.czprostřednictvím funkcionality v elektronickém vyúčtování (u některých typů souhlasů)Co jsou to soubory cookies?Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů navštěvujících naše webové stránky. Ukládají se do nich uživatelské předvolby, které na webových stránkách uživatelé provedli, takžeuživatelé tyto údaje nemusí zadávat opakovaně. Cookies se ukládají na straně klienta (uživatele)jako krátké textové soubory. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Navštvený web je ale prostřednictvím cookies informován, které konkrétní stránky na našem webu a jak často uživatel navštěvuje, jaké informace vyhledává apod. Těchto informací následněmůžeme využívat statstcké vyhodnocování chování návštěvníků. Cookies nepoužíváme pro zjištění totožnost uživatelů webových stránek ani ke zneužit přihlašovacích údajů. Mám dotaz či připomínku týkající se ochrany osobních údajů. Kam se mám obrátt?Nejvhodnější je kontaktovat pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Vpřípadě jakéhokoli dotazu vkontextu pravidel GDPR, námitek vůči zpracování údajů či odvolání souhlasu využijte, prosíme e-mail info@pelino.cz , platnost od 25.5.2018